O przedszkolu

Informacje organizacyjne

Od 1 września 2013 r. oddziały przedszkolne mieszczą się w budynku Szkoły Podstawowej, ul. Kościuszki 2. Przedszkole umieszczone jest na parterze szkoły. Przeprowadzono prace remontowe w celu dostosowania łazienek, szatni, sal dydaktycznych do potrzeb małych dzieci. Oddziały przedszkolne zapewniają nauczanie, wychowanie i opiekę.

Przedszkole czynne jest od 7.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

Posiłki dla przedszkolaków dowożone są ze stołówki szkolnej w Miejscu Piastowym.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:

·         bezpłatny pobyt w przedszkolu w godzinach 7.30 – 13.00

·          1 zł - za każdą dodatkową, rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu

Opłaty za wyżywienie:

·         Śniadanie, obiad - 4,50

·         Podwieczorek – 1, 50zł  (dostępny dla dzieci pozostających w przedszkolu dłużej niż do 13.00)

W przypadku nieobecności dziecka w oddziale przedszkolnym naliczona opłata podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następnym o każdy dzień nieobecności dziecka, pod warunkiem poinformowania o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania. Za pierwszy dzień dłuższej nieobecności opłata zwracana jest pod warunkiem zgłoszenia nieobecności najpóźniej w danym dniu w godzinach 7.00 – 8.30

"1. Opłaty, o których mowa w & 7 niniejszej umowy, płatne są z dołu, do 10-go dnia każdego następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień najpóźniej do 28 dnia tego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy w PBS - oddział w Miejscu Piastowym nr 66864210412006410031320001. Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. 
2. W przypadku nieuiszczenia w terminie opłat, o których mowa w & 7 naliczane będą odsetki ustawowe." 
 

 

ZASADY WYBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. Dziecko może być przyprowadzane i wybierane z oddziałów przedszkolnych przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów) lub inną pisemnie upoważnioną przez nich osobę zapewniającą wychowankowi pełne bezpieczeństwo. Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dzieci o ustalonej godzinie rozpoczęcia zajęć i przekazują opiekę nad dzieckiem nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w oddziale przedszkolnym w danym dniu.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione odbierają dziecko po zakończeniu zajęć w obecności nauczyciela prowadzącego ostatnie zajęcia w danym dniu.

4. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby wybierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić mu bezpieczeństwa. W przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie o tym fakcie powinien zostać powiadomiony Dyrektor Szkoły, a sprawujący opiekę nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia starań w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

5. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami).

6. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu 0,5 godziny, a po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem).

Oddziały przedszkolne

 

05.09.2018r. – organizacyjno- informacyjne

09.11.2018r. – wstępna diagnoza dojrzałości szkolnej, wstępna obserwacja, pedagogizacja

26.01.2019 – podsumowanie pracy w I semestrze

29.04.2019r. – informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, pedagogizacja

14.06.2019r. – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2018/2019

 

TERMINARZ UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

 

UROCZYSTOŚĆ

TERMIN

UWAGI O PRZYGOTOWANIU

„Dzień Drzewa”

      październik 2018r.

Wychowawcy grup

 

Andrzejki

 

30 XI 2018r

 

Wychowawcy grup

 

„Przedszkolaki dla niepodległej”

 

5-9 XI 2018r.

 

Wychowawcy grup

 

Spotkanie ze św. Mikołajem

 

6 XII 2018 r.

Iwona Albrycht/Iwona Jurczyk

 

Przedszkolna Wigilia

 

21 XII 2018r.

 

Małgorzata Zajdel/ Renata Strączek

 

Zabawa Karnawałowa

 

styczeń 2019 r.

 

Wychowawcy grup

 

Bal Pokoleń – Dzień Babci Dziadzia

 

19 I 2019 r.

 

Renata Strączek, I. Jurczyk

 

„Zielony dzień” - powitanie wiosny

 

21 III 2019r.

Wychowawcy grup

 

„Przedszkolaki z biało- czerwoną”

 

30 IV 2019r.

 

Wychowawcy grup

 

Dzień Mamy i Taty i Dziecka

 

      maj 2019r.

 

Wychowawcy grup

 

Pożegnanie Starszaków

czerwiec 2019 r.

 

Renata Strączek