Deklaracja dostępności Strony Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach

Deklaracja dostępności Strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie
 • ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.
 • Zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia

 • Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Teresa Zamorska.
 • E-mail: splezany@op.pl
 • Telefon: 519 531 145

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach
 • Adres: Łężany, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 38-430 Miejsce Piastowe
 • E-mail: splezany@op.pl
 • Telefon: 519 531 145

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła mieści się w jednym budynku posiadającym dwie kondygnacje. Budynek jest częściowo przystosowany dla osób o szczególnych potrzebach - mających trudności w poruszaniu się. Parter budynku posiada podjazd i toaletę przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach. Szerokość drzwi głownych budynku przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wewnątrz budynku nie ma wind, przy schodach zamontowane są poręcze tylko po jednej stronie, co uniemożliwia osobom niepełnosprawnym ruchowo przedostanie się na piętro budynku. Na piętrze nie ma łazienek dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille'a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Przed budynkiem szkoły brak oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.