O przedszkolu

Informacje organizacyjne

Od 1 września 2013 r. oddziały przedszkolne mieszczą się w budynku Szkoły Podstawowej, ul. Kościuszki 2. Przedszkole umieszczone jest na parterze szkoły. Przeprowadzono prace remontowe w celu dostosowania łazienek, szatni, sal dydaktycznych do potrzeb małych dzieci. Oddziały przedszkolne zapewniają nauczanie, wychowanie i opiekę.

Przedszkole czynne jest od 7.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

Posiłki dla przedszkolaków dowożone są ze stołówki szkolnej w Miejscu Piastowym.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:

·         bezpłatny pobyt w przedszkolu w godzinach 7.30 – 13.00

·          1 zł - za każdą dodatkową, rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu

Opłaty za wyżywienie:

·         Śniadanie, obiad - 4,50

·         Podwieczorek – 1, 50zł  (dostępny dla dzieci pozostających w przedszkolu dłużej niż do 13.00)

W przypadku nieobecności dziecka w oddziale przedszkolnym naliczona opłata podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następnym o każdy dzień nieobecności dziecka, pod warunkiem poinformowania o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania. Za pierwszy dzień dłuższej nieobecności opłata zwracana jest pod warunkiem zgłoszenia nieobecności najpóźniej w danym dniu w godzinach 7.00 – 8.30

"1. Opłaty, o których mowa w & 7 niniejszej umowy, płatne są z dołu, do 10-go dnia każdego następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień najpóźniej do 28 dnia tego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy w PBS - oddział w Miejscu Piastowym nr 66864210412006410031320001. Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. 
2. W przypadku nieuiszczenia w terminie opłat, o których mowa w & 7 naliczane będą odsetki ustawowe." 
 

 

ZASADY WYBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. Dziecko może być przyprowadzane i wybierane z oddziałów przedszkolnych przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów) lub inną pisemnie upoważnioną przez nich osobę zapewniającą wychowankowi pełne bezpieczeństwo. Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dzieci o ustalonej godzinie rozpoczęcia zajęć i przekazują opiekę nad dzieckiem nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w oddziale przedszkolnym w danym dniu.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione odbierają dziecko po zakończeniu zajęć w obecności nauczyciela prowadzącego ostatnie zajęcia w danym dniu.

4. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby wybierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić mu bezpieczeństwa. W przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie o tym fakcie powinien zostać powiadomiony Dyrektor Szkoły, a sprawujący opiekę nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia starań w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

5. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami).

6. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu 0,5 godziny, a po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem).

GRUPA 4-5 LATKÓW

1.     BARAN MACIEJ

2.     BEŁCH SZYMON

3.     BORULA LENA

4.     KIELAR GABRIEL

5.     KOCZERA MILENA

6.     KORECKI DAVID

7.      KOZIMOR MICHAŁ

8.     KURDYŁA NATALIA

9.     LIPUT JULIA

10.                       MAZUR JULIA

11.                       MERCIK BARTŁOMIEJ

12.                       MUROŃ ANGELIKA

13.                       PROKOPIK DAVID

14.                       PRUGAR GABRIEL

15.                       SIENIAWSKI GABRIEL

16.                       SKRZĘTA KAMIL

17.                       URBAN SZYMON

18.                       URBAN ZUZANNA

19.                       WÓJCIK PAWEŁ

Wychowawca: IWONA JURCZYK

              Grupa - ZERÓWKA

1)    Balawajder Oskar

2)    Bednarz Remigiusz Tomasz

3)    Brachun Radosław

4)    Buczek Mateusz Bartosz

5)    Czekański Damian

6)    Frydrych Oliwia

7)    Jurczak Karol Grzegorz

8)    Kiełtyka Leon Marek

9)     Kosieniak Szymon Piotr

10) Kubal Lena Paulina

11) Kuczarska Emilia Weronika

12) Kuczarska Karolina Julia

13) Kuśnierczyk Milena Marta

14) Omachel Maksymilian

15) Prajsnar Nikola Magdalena

16) Staroń Marcin Paweł

17) Szelc Amelia Maria

18) Szmyd Kornelia Weronika

19) Ukleja Mikołaj Oliwier

20) Wojnowski Maciej Grzegorz

 

                                                                                                                                                                                                                                          Wychowawca: AGATA PACZOSA