Cyberprzemoc - zapobieganie i reagowanie!

Cyberprzemoc (agresja w sieci) to: zachowanie agresywne mające na celu krzywdzenie innej osoby przy użyciu nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych takich jak: internet, telefon komórkowy.

Przybiera różnorodne formy i nazwy:

·         nękanie internetowe,

·         prześladowanie,

·         cyberdręczenie.

Przejawy cyberprzemocy to:

·         publikowanie ośmieszających filmów,

·         ujawnianie sekretów,

·         wulgarne komentowanie zdjęć i wpisów,

·         przechwycenie profilu, podszywanie się .

Do cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży najczęściej dochodzi na portalach społecznościowych. Często również dochodzi do tego typu zjawiska na blogach i komunikatorach.

Procedura postępowania w przypadku cyberprzemocy:

·         ustalenie okoliczności zdarzenia czyli sprawdzenie  materiału, sposobu rozpowszechniania, ustalenie sprawcy, świadków zdarzenia,

·         powiadomienie dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego,

·         analiza zdarzenia przy udziale dyrektora, pedagoga i wychowawcy.

W przypadku gdy sprawcą jest uczeń szkoły:

·         powiadomienie rodziców / opiekunów dziecka,

·         poinformowanie rodziców / opiekunów  o dalszym postępowaniu i konsekwencjach wobec dziecka,

·         przeprowadzenie rozmowy ze sprawcą mającej na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji,

·         zobowiązanie się ucznia do usunięcia niewłaściwego materiału z sieci,

·         zastosowanie konsekwencji wynikających z regulaminu szkoły,

·         zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej ofierze i sprawcy.

W przypadku gdy sprawcą cyberprzemocy jest osoba nieznana:

·         zawiadomienie administratora serwisu celem usunięcia materiału,

·         powiadomienie policji, prokuratury,

·         podjęcie czynności przez policję i sąd.

Anna Perhon

...